Sarkodie – Long Distance ft Benji Lyrics

Coming Soon Banner

VERSE 1 Sarkodie

Ah, yeah, ah ah

Tie me nim s3 w’kywen me wo lucky patience

Wo danfofour mu bi nsu datey agents

Ma sendy wo kakra hyea kwame w) African Regent

Nkrata nsem nti na me mmba ye it doesn’t make sence

But m3y3 nu d3n ma nya di me hu ak) hy3m

Si me dua kitua s3 me ti gyam

Nti 3y3 )gyai me texty na )kywa na nim hyw3 ywem

Nas3i aa y3 kye me train station anka me k) dem

Yaa hyw3 wo hu su na daakye me b3 bru a

M3 sanisani all my reservour

Toronto ah y3 hyea w) kwame h) na y3 bu a

Nkwa nsem kwaa wo di 3y3 a bisa Yebuah

3ny3 s3 me ti ah k3k3 ma me no3s3 m3 ba oo

Efie a me ti mu kra me di ka oo

Aw) yi mu na me gyena mu ahumakye 3parky tuna

3ny3 ni yinaa na m3 tuni aka oo

Wo bi3 kyw3 me na me ba a

CHORUS Benji

eeyi b3bi dihye3 adane b3bi akua

3hy3 me mankye anaka ma didi dadaada

Anka ma didi, ma didi, ma didi oo me nua ee

Saa abrokye abrabo di3 ak) y3 saa, ak) y3 saa

3y3 saa

Adi ohia asuma wo a

3b3y3 d3n no wo k) sum abro

VERSE 2

Ma fi wo ma me sumsum mu at) bar

Abrokye ah di3 abosam w) power

Nti s3 wo gya wo hu ma ne nsa k) ka wo ah

Wo nfa hywii k) fie gyes3 afi ni ndawadawa

Nti ma me mb) me hu m)din ny3 me paper

Na me me mb) me hu m)din b3y3 wo visa

Sister Mercy kunu bra nkuni wo kia

Me b3 tuunu shop bi hu window hu h) pipa

Canada ah si tina nu yaa 3ny3 easy

Y3 b) y) hu m)din nu, na ebua sua tu y3 tukpe

Fa me nkra nk) ma kofi dollar )ne Uche

S3 s3ia )mu s3i me 3ntumi ny3 ute

Sesia )mu si awari3 line me hia kaka

Wo hyw3 me a abrewa na me fata

3nsu ma nnfa m3ni antu fom

Anfa bebia m3 fii a, Agya wo ani twia

Ghanafour kasa

CHORUS

eeyi b3bi dihye3 adane b3bi akua

3hy3 me mankye anaka ma didi dadaada

Anka ma didi, ma didi, ma didi oo me nua ee

Saa abrokye abrabo di3 ak) y3 saa, ak) y3 saa

3y3 saa

Adi ohia asuma wo a

3b3y3 d3n no wo k) sum abro

VERSE 3

Amane a m3 hu,mmh

Enisu a mati,hhm

Wo ba na me da manchi a na kuntu da me sua

Wo b3 hu me m)b) na wo atie mu aka mmh

me k) y3 anaa me baa y3, boyi 3h

Nti na s3 yaa wo b3 do me a d) me 3h

Me nfa me hu nka obaa bia for four years

Efi s3 nyira w) oman mu si ogye33

Daakwa ma na me mb3 ka ma sem

Be baa ebrokye na me da fom

M3 gya me dofo w) abeka

Aba b3 hy3 aw) yi mu 3d3n tia na 3ny3 sika sem

Obi k) nk) hyw3 me dofo yaa me

Me sa ka bi na me nntumi mane

Agya me manu fiffty kraa me fa hu gwani

Na esugyafour hunu hamani

Yaa fa me nk) mpaebo no me do wo

Me suban uh ti mede s3 wo

Tis3 wo ti nipa mu na obi b) mi din a

Michael Owusu Nti d3n na wo y3 wo

Ma fi wo dodo

3y3 wease mu sem

di3 3k) su ah ny3 bibi kitua

Me bill of laden 3y3 na w’k) gyana ama me wai

Ahh now

VERSE 4

Me doba doba, obaa yaa akatu eee

3y3 nukr3 paa me do wo oo

Nansu ma dwendwen ne abrokye

dwendwen,dwendwen b3 ku me

Obaa yaa abrefi eee

**** do wo oo

Nansu ma dwendwen ne abrokye

aw) nkwaaa

CHORUS

eeyi b3bi dihye3 adane b3bi akua

3hy3 me mankye anaka ma didi dadaada

Anka ma didi, ma didi, ma didi oo me nua ee

Saa abrokye abrabo di3 ak) y3 saa, ak) y3 saa

3y3 saa

Adi ohia asuma wo a

3b3y3 d3n no wo k) sum abro

Sarkodie – Long Distance Lyrics ft. Benji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here